กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 (โรงเรียนบ้านโชคดี)