กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในสถานศึกษา (โรงเรียนวัดเวฬุวัน)