กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (โรงเรียนบ้านโชคดี)