กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นำสู่สมรรถนะผู้เรียน

         วันศุกรที่ 14 กรกฎาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นำสู่สมรรถนะผู้เรียน พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รองผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ,          นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นางสาวภคิณี ศรีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ เเละคณะศึกษานิเทศก์
         ในการนี้ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ส่งผลงานกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร จำนวน 11 คน และครู จำนวน 133 คน ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน ณ ศูนย์วิทยบริการเเละชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดจันทบุรี