กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2