ฝ่ายบริหาร

ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ
ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่
รองผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
รองผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนโยบายและแผน

นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

ผอ.นโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

ผอ.นโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวอารยา ศรีพญา

ผอ.กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวรรณกร นวลสุวรรณ์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายศรัณยพงศ์ เนตรสมานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกาญจนา นิยมนา

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสากล เภรีกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชำนาญการพิเศษ

กฎหมายและคดี

นายนาวี แหล่งสิน

นิติกรชำนาญการพิเศษ