ค่ายการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รับเกียรติจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดค่ายการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2566 และตรวจเยี่ยมค่ายฯ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมกันนี้ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด ได้รับมอบหมายให้นำคณะผู้กำกับ/รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย จำนวน 95 คน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง