ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (โรงเรียนวัดซึ้งล่าง)