ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านชากมะหาด จังหวัดระยอง (โรงเรียนบ้านตรอกนอง)