ต้อนรับ นางสาวรัตนาวดีกาญจน์ โภคพิพัฒน์ เนื่องในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียนวัดวันยาวล่าง)