ข้อมูลผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

นางสาวปุณยนุช ดวงศรี
ตำแหน่ง ผอ.อุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 097-2371772
Email : laddawan.ac1@gmail.com
ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
โทรศัพท์ -
Email : Kraiwiset24@gmail.com
ดร.ไพศาล วงศ์กระโซ่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
โทรศัพท์ -
Email :Sukasart@gmail.com