นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่เกาะ)

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 / เวลา 08.00 น./ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นางสาวสากล เภรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ นายพิรุณ แพทย์อุดม นางอารีย์ หาญสมศักดิ์สกุล ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ โรงเรียนวัดเกาะจิก ในการนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง