ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2