ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ การติดตาม และประเมินผล นางสาวกลมพร กลมเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2