ประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน Pisa ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดรไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการติดตาม การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน Pisa ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2