ประชุมขับเคลื่อนแผนยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์