ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยกาารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2