ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) โดยมีดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ การติดตาม และประเมินผลคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2