ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีคณะฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2