ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก้ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566