ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีนายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 ศูนย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2