ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประพถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2