ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาขลุงศิขริน (โรงเรียนบ้านตรอกนอง)