ประชุมคณะกรรมการ ICT Support Team ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ICT Support Team ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อกำหนดแนวทางและขับเคลื่อน ในการพัฒนาเว็บไซต์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้ทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี