ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสากล เภรีกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวรรณกร นวลสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวนิดา ปราเวช นักวิชาการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2