ประชุมชี้เเจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์