ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566