ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 15 ศูนย์เครือข่าย เพื่อมอบนโยบายและ ร่วมกันปรึกษา วางแผน ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2