ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่5/2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 /เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมฯ โดยประธานในการประชุม ได้แจ้งนโยบาย จุดเน้น ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2