ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2565

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 /เวลา 13.30 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565  โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมฯ      โดยประธานในการประชุม ได้แจ้งนโยบาย จุดเน้น ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรมฯ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2