ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4/2565

                   เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566/ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธาน      ในการเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมฯ โดยประธานในการประชุม ได้แจ้งนโยบาย จุดเน้น ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรมฯ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ในการนี้รอง ผอ. สพป จบ 2 ได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2