ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2566 (โรงเรียนวัดมาบไผ่)