ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2566 เพื่อมอบนโยบาย โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2 ในการนี้ก่อนเริ่มประชุมได้มีการบรรยายโรงเรียนปลอดภัยและมอบทุนจาก บริษัทสยามสไมล์ และการมอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนฯ จากกลุ่มนิเทศฯ ซึ่งได้มอบผ่านทางผู้บริหารสถานศึกษา แต่ละโรงเรียน มีจำนวนทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่
💫รายชื่อนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายเชเดน ไมเคิล โมเยอร์ โรงเรียนบ้านประตง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชญา ภัคเลิศพฤทธ์ โรงเรียนบ้านตาเรือง

💫รายชื่อนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์
1. เด็กชายธีรศักดิ์ ทิวาพัฒน์ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
2. เด็กหญิงกัยญาพัชร ทองอนันต์ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
3. เด็กหญิงชิษณุชา จตุพรหม โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
4. เด็กหญิงอาทิตยา อ่อนสลุง โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
5. เด็กชายเข้ม – โรงเรียนวัดคลองพลู
6. เด็กหญิงแดน ไห โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่
7. เด็กชายจารุพัฒน์ วิเศษ โรงเรียนวัดน้ำรัก
8. เด็กหญิงจิราพัชร สุริยะวงสา โรงเรียนวัดน้ำรัก
9. เด็กหญิงนงลักษณ์ ทีปุ้ง โรงเรียนวัดมะทาย
10. เด็กหญิง Natnicha Chanthavong โรงเรียนวัดมะทาย
11. เด็กหญิงสิริกัญญา บุญเรือง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
12. เด็กหญิงปริยากร อุทธาอาจ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย

💫รายชื่อนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านภาษาไทย
1. เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
2. เด็กชายณฏฐพล สุขสบาย โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
3. เด็กชายธีรศักดิ์ ทิวาพัฒน์ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
4. เด็กชายกตัญญู แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองอนันต์ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
6. เด็กหญิงชิษณุชา จตุรพรหม โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
7. เด็กหญิงวิรดา วงษ์ตา โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
8. เด็กหญิงอาทิตยา อ่อนสลุง โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
9. เด็กหญิงรุ่งนภา ดำสะอาด โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
10. เด็กหญิงกัญภัทร ศรีสมบัติ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
11. เด็กชายเข้ม – โรงเรียนวัดคลองพลู
12. เด็กชายจารุพัฒน์ วิเศษ โรงเรียนวัดน้ำรัก
13. เด็กหญิงสร้อย บุญชัยศรี โรงเรียนวัดน้ำรัก
14. เด็กหญิงนงลักษณ์ ทีปุ้ง โรงเรียนวัดมะทาย
15. เด็กหญิง Natnicha Chanthavong โรงเรียนวัดมะทาย
16. เด็กหญิงปริยากร อุทธาอาจ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย

💫มีโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน รายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผล ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนวัดอิมั้ง
2. ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผล ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ ดี ได้แก่
2.1 โรงเรียนวัดขนุน
2.2 โรงเรียนวัดน้ำรัก
2.3 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย