ประชุมพิจารณาจัดลำดับความขาดแคลน จำเป็น เร่งด่วน แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2568-2570)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณาจัดลำดับความขาดแคลน จำเป็น เร่งด่วน แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2568-2570) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีนายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2