ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2566   

                       ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะจิก โรงเรียนวัดบางชัน และโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง

                        โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ  นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2