ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย

                    วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป.จบ 2 นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จบ2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม
รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2