ประชุมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีสุข” ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีสุข” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2