ประชุมวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน