ประชุมออนไลน์ทางไกลเพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 13.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขตท2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นางวรรณกร นวลสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายศรัณยพงศ์ เนตรสมานนท์ นักทรัพยากรบุคคล รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็ฺนหรือมีเหตุพิเศษ และคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2