ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และ ICT Support Team ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่ ให้ทันสมัยง่ายต่อการใช้งานและให้บริการผู้เข้าใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2