ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตราการป้องกันเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่/สุรา (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)