ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล “ร่วมมือ ร่วมใจสร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวณัฐกรฌ์ โมรา เจ้าพนักงานธุรการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล “ร่วมมือ ร่วมใจสร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และเตรียมความพร้อมการบรรจุและแต่งตั้งครูรัก(ษ์)ถิ่นในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร