ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานจิตวิทยาโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พสน. สถานศึกษาปลอดภัย (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)