ประชุมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

                      วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 /เวลา 08.30 น.
                              ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2
                              โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมฯ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากคลังจังหวัดจันทบุรี นางอนงค์น้อย หนูเจริญ คลังจังหวัดจันทบุรี นางสาวนฤมล นาคจรูญ นางสาวระพีพรรณ ฟองมาศ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ