ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 และคณะกรรมการสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตระยอง (ธนาคารออมสิน) และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2