ประชุมแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินPISA 2025 ปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีนางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสุพรรณี สุทธิประภา นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2