ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (โรงเรียนบ้านจันทเขลม)