ปัจฉิมนิเทศ ป.6และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 (โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ)