ปัจฉิมนิเทศ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)