พิธีเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีการศึกษา 2566 (Banmakham’PLC Open House)

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีการศึกษา 2566 (Banmakham’PLC Open House) พร้อมด้วย นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสุพรรณี สุทธิประภา และนางขวัญดาว พลอยแหวน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี